top of page

牯嶺街案

P6162953_edited.jpg

個案資料

計畫地區範圍                                               計畫地區範圍

現況分析                                                       現況分析

細部計畫                                                       細部計畫

區內或毗鄰公共設施興修或改善計畫         區內或毗鄰公共設施興修或改善計畫

獎勵容積申請                                               容積獎勵試算表

建築規劃設計                                               平立剖面圖 

都市設計與景觀計畫                                    景觀

防災與逃生避難計畫                                    防災計畫

財務計畫                                                       財務計畫

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page