top of page

交屋保證 (續建完工)

當重建個案排除萬難整合成功,開始搬遷及動工,您是否才意識,建商是否能依約讓您在既定的時程內順利搬回新屋?

 

多年前本公司已推動,於動工前規劃出保證交屋之相關完工機制,使得地主能放心參與重建!這個機制越早建立越完整,最好在整合的初期即納入規劃,續建完工則是最後手段。

東亞建經自民國八十三年已成功完成五件續建完工的案例,包括:

       陽明山廈

       石牌路哲學之道

       南京東路金融中心

       景後街康橋金典

       板橋源邸

 
 
 
 
 
東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page