top of page

民權建國案

透視圖_edited.jpg
透視圖_edited.jpg

個案資料

計畫範圍                              計畫範圍

 

 

現況說明                              現況說明

 

細部計畫                              細部計畫

 

建築規劃設計                      設計說明、平面圖說

 

 

財務計畫                             財務計畫

 

 

更新前後權利價值鑑價      更新前後權利價值鑑價

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page