top of page

北投明德(都更)

東亞振興段明德路.jpg
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

個案資料

更新單元範圍

本案更新單元位於臺北市北投區明德路188巷以南、明德路188巷10弄以西、明德路以東、明德路174巷以北所圍街廓之東北方,非為完整街廓。

北投.png

實施者

東亞建築經理股份有限公司

 
 

 

 

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page