top of page

雨農路案

個案資料

更新單元範圍                                               更新單元範圍

實施者                                                           實施者

現況分析                                                       現況分析

細部計畫                                                       細部計畫

整建維護計畫                                               整建維護計畫

公共設施興修或改善計畫                            公共設施興修或改善計畫 

獎勵容積申請                                               獎勵容積申請

拆遷安置計畫                                               拆遷安置計畫

財務計畫                                                       財務計畫

事業計畫同意比例                                       事業計畫同意比例

建築規劃設計                                               建築規劃設計

權利變換                                                       權利變換

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page