top of page

營建管理

營建管理

                                            

案件類型:

震災重建

 

成果:

全程駐地監工,並辦理交屋及成立管委會

服務項目:

代辦融資、專戶管理、營建管理、起造人受託、土地信託

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page