top of page

營建管理

代辦開發之執行                                           

案件類型:

地主委託案

                                            

成果:

依業主理想辦理所有相關服務項目,並順利完成

服務項目:

改建資金融資、擬定合約、工程發包、營建管理、起造人受託、財務管理、買賣契約  鑑證、本案相關法務及稅務諮詢服務等 

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page