top of page

皇家名宮案

皇家名公立面圖_edited.jpg

個案資料

(1)更新單元範圍                                          更新單元範圍

(2)實施者及計畫目標                                   實施者及計畫目標

(3)現況分析                                                 現況分析

(4)細部計畫                                                 細部計畫

(5)整建維護計畫                                          整建維護計畫

(6)公共設施興修或改善計畫                        公共設施興修或改善計畫 

(7)獎勵容積申請                                          獎勵容積申請

(8)拆遷安置計畫                                          拆遷安置計畫

(9)財務計畫                                                 財務計畫

(10)事業計畫同意門檻及風險控管方式        事業計畫同意門檻及風險控管方式

(11)建築規劃設計                                        建築規劃設計

(12)實施方式及有關費用負擔                      實施方式及有關費用負擔

(13)維護管理及保固事項                             維護管理及保固事項

(14)效益評估及其他載明事項                      效益評估及其他載明事項

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page