top of page

石牌捷運站(都更)

東亞振興段明德路.jpg
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

聯絡方式

聯絡方式

實施者:臺北市北投區振興段三小段595地號等7筆土地更新單元都市更新會。

 

聯絡人:廖嘉鈴專案副理

聯絡電話:(02)2327-8233330

電子信箱:ea330@trusted.com.tw

 

 
 

 

 

 
 

 

 

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page