top of page

長壽段案

計畫內容-相關權利人

103.05 公開展覽版                    事業計畫權變計畫

105.04.26 聽證會版                  事業計畫權變計畫

106.08.04 核定版                      事業計畫權利變換計畫

 

此部分資訊僅供本案之相關權利人下載,如需下載檔案之密碼,請洽實施者。

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page