top of page

長壽段案

個案資料-公開

計畫範圍                                                         計畫範圍

現況分析                                                         現況分析

細部計畫                                                         細部計畫

容積獎勵申請                                                 容積獎勵申請

建築規劃設計                                                 平面圖說

都市設計與景觀設計                                     都市設計與景觀設計

防災與逃生避難計畫                                     防災與逃生避難計畫

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page