top of page

長壽段案

102.07.01                               舉行事業計畫暨權利變換計畫自辦公聽會

102.07.02~102.08.02           申請分配期間

102.08.03                               公開抽籤

102.08.20                               事業計畫及權利變換計畫報核

103.05.26~103.06.09           事業計畫及權利變換計畫公開展覽

103.06.09                               公辦事業計畫及權利變換計畫公聽會

103.06.20                               召開第一次都更暨都設聯審專案小組會議

104.02.12                               召開第二次都更暨都設聯審專案小組會議

104.10.01                               召開第三次都更暨都設聯審專案小組會議

105.04.26                               聽證會

105.06.16                               召開都更審議會

105.10.05                               召開都更審議會

106.08.04                               事業計畫及權利變換計畫核定

實施進度

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page